Presentació

El CEPCI és un centre de recerca del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Unviersitat de València (Referència del grup GIUV2015-256) que té com a objecte d’estudi de la cultura en un sentit ampli i des d’una perspectiva multidisciplinar incorporant les aportacions de la sociologia, de l’antropologia, la història o els cultural studies.  Particularment s’adreçaria a analitzar les relacions entre les pràctiques culturals, el poder, les identitats i el canvi social.  

El CEPCI es un centro de investigación del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València (Referencia del grupo GIUV2015-256) que tiene como objeto de estudio de la cultura en un sentido amplio y desde una perspectiva multidisciplinar incorporando las aportaciones de la sociología, de la antropología, la historia o los cultural studies. Particularmente se dirigiría a analizar las relaciones entre las prácticas culturales, el poder, las identidades y el cambio social.

CEPCI is a research center of the Department of Sociology and Social Anthropology of the University of Valencia (Reference Group GIUV2015-256) which aims to study culture in a broad sense and from a multidisciplinary perspective incorporating the contributions of the sociology, anthropology, history or cultural studies. Particularly it would be focused to analyze the relationships between cultural practices, power, identities and social change.